Centrum Badań Jakości sp. z o.o.

underline

Świadczy ono kompleksowe usługi w zakresie wykonywania różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych, z uwzględnieniem poboru i przygotowania próbek, wykonania badań oraz opracowania wyników. Głównym obszarem działalności Laboratoriów CBJ są badania i pomiary środowiska naturalnego oraz badania przemysłowe. Badane materiały oraz parametry to m.in. rudy miedzi, srebro, złoto, koncentraty, odpady poflotacyjne, wody, ścieki oraz pomiary emisji i imisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.
 
Zwycięski produkt: Badania przemysłowe i środowiskowe

Prezentacja CBJ